SATINALAN BİRİM

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

TALEP EDEN BİRİM

Tıp Fakültesi – Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

PROJE NUMARASI

2009-1

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

Prof. Dr. Reşit MISTIK

SATINALMA USULÜ

Doğrudan Temin

SATINALMA TARİH VE SAATİ

 

SATINALMANIN YAPILACAĞI YER

 

İLGİLİ SATIN ALMA MEMURU

Sevdiye ERİM – bilimar9@uludag.edu.tr

SATINALINACAK MAL/HİZMET

 

 

Sıra No

Katalog

No:

Malzemenin Cinsi ve Özelliği*

Miktarı

1

 

DZ DNA İzolasyon Kiti  DZDNA-10               100TEST

5

2

 

Taq DNA Polymerase  5X500U  EP0405

1

3

 

dNTP Set, 100 mM Solutions 4x0.25ml  R0181

1

4

ID (Integrated DNA Tech)

Primer Sentezi         PCR GRADE 100 nmol       000085          85 baz

1

5

 

GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder,50µg  SM0241

1

6

SIGMA         

Trizma® hydrochloride-500 gr T5941

1

7

SIGMA         

CRYSTAL MOUNT™ AQUEOUS MOUNTING MEDIUM(Permount30ML  C9368

1

8

MERCK

Sülfürik asit (%95-98)        M100713  2,5L

1

9

MERCK

Glasial asetik asit   M100056  2,5L

1

10

MERCK

Hidroklorik asit (%37)  M100317 2,5L

1

11

SIGMA         

Toluidine Blue O certified by the Biological Stain Commission  198161  5gr

1

12

 

Silver Nitrat   50 gr

1

13

 

Sodyum tiyosülfat

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    HDP(T)-2009-1 nolu proje için, teklifler 17.09.2009               saat 17.00’ye kadar U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'na getirilmelidir. Şartnamesi olan alımlarda “Şartnameyi okudum ve kabul ettim” ibaresi teklif mektubuna yazılmalı, teklif mektupları ve zarflar Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'na hitaben olmalıdır.

 1. Teklif mektupları kapak kısmı imzalı ve kaşeli verilmelidir. Teklif mektuplarıyla birlikte teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler verilmelidir.
 2. Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
 3. Proje numarası, teklif zarfı üzerine yazılacaktır.
 4. Kısmi teklif verilebilir. Alternatif teklif verilmeyecektir. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 5. Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri yükleniciye aittir.
 6. Montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
 7. Eğitim gerektiren durumlarda proje yürütücüsüne cihaz başında 5 gün eğitim verilecektir.
 8. Teklifler YTL. olarak verilmelidir.
 9. Teknik Şartnameler Birimimizden ücretsiz olarak temin edilebilir.
 10. Şartname ekindeki Garanti Taahhütnamesi ve Garantinin kaç yılı kapsadığı teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak teklif ekinde verilecektir.
 11. Taahhüdün yerine getirilmemesi halinde istekli 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 11. maddesi (f) bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında ihale dışı bırakılır. Ayrıca yüklenicinin bağlı olduğu Ticaret Odası ve İl Sanayi Müdürlüklerine taahhüdünü yerine getirilmediği yazı ile bildirilecektir.
 12. Ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri Kapsamına

        giriyor ise;  İsteklilerin T. C. İlaç Ve Tıbbi Cihaz

        Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması, 

         alım konusu kalem/kalemler için  ayrı ayrı  

        TİTUBB ‘da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı

         olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet

         sitesinden alınmış “İlaç ve Tıbbi Cihaz

         Tanımlama Formunu” teklif zarfı içinde

          sunacaklardır.

 

             Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı  Tel: 0224 294 02 74       Fax: 0224 294 02 55

 

 

 

 

 

                                                               TEKNİK ŞARTNAME

 

 

 

 

 

DNA İZOLASYON KİTİ

 

·         Bakteri, virüs ya da Genomik DNA izolasyonu yapılabilmelidir. Ayrıca metot ile serumdan, kandan, lökositten, tükürükten, parafine gömülü doku örneklerinden, sürüntüden ve gaitadan DNA izolasyonu yapılabilmelidir.

·         Kit ile çalışılan metod solüsyon bazlı olmalı ve kit 5 ayrı solüsyondan oluşmalıdır.

·         Parçalayıcı enzim ile inkübasyon sonrasında fenol/kloroform ile bir araya getirilen DNA molekülleri, alkol ile proteinlerden ayrıştırılarak DNA eldesi tamamlanmalıdır.

·         Proteinleri parçalamak için Pronase E enzimi (70mg/ml) kullanılmalıdır.

·         İzolasyon için en fazla 50μl  kan, 250µl serum, türük, lökosit, 30mg doku örneği yeterli olmalıdır.

·         Üretici firma ISO belgesine sahip olmalıdır. Ürün CE işaretli olmalıdır

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih:

                                                                    DOĞRUDAN  TEMİN  TEKLİF MEKTUBU

Teklif No:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI

TEKLİF               SAHİBİNİN                :

ADI SOYADI / FİRMA ADI /UYRUK
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ                   :

VERGİ    DAİRESİ    ve    NUMARASI
TELEFON VE FAX NUMARASI         :

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ         :

 

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan işine ait şartnameyi okudum ve kabul ettim.

      

1.            Teklifimiz.................... tarihine kadar geçerlidir.

 1.         Söz konusu ihale işine ait malzemeleri en geç................. gün içinde teslim edeceğiz.

3.                                                Doğrudan temin ile alınacak iş için sermayesinin %50 sinden sahip olduğumuz başka 'bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

4.                                                Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

5.                                                Doğrudan temin ile alımı yapılacak bu iş ile veya diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum İçinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

        7-            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 4. maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli / yabancı          İstekli durumundayız.

        8-            Teklif konusu işin (………..kalemlerini)   KDV hariç................................. (Rakam ile) TL (Yazı ile) bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.

      9-           Teklifimizde % ….. KDV hariçtir

Saygılarımızla

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı İmzası    Firma Kaşesi

Ek: Birim Fiyat Teklif Cetveli

 

 

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

TARİH :

PROJE KOD NO:

SAYIN : Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

 

S.No.:

Adet

Cinsi : I.Marka ve Modeli  ayrıntılı olarak belirtilecektir

Birim Fiyat TL

Tutarı TL

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM                      TL

 

 

 

 

 

                                                                                                               Firma Kaşesi ve İmzası

 

 


T.C.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

                                                                        BURSA

 

                                                                                                                                  …/…/2008

 

 

GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ

 

 

            Teklif edilen …….. marka…………..model…………..Laboratuar Cihazını /Bilgisayar Sistemi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili tebliğlerde öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler geçerli olmak üzere; 2 yıl boyunca,

1.      Garanti süreleri içinde normal bakım ve destek hizmetleri, parçalı bakım ve onarım hizmetleri (işçilik dahil) firmamız tarafından ücretsiz yapılacaktır.

2.      Garanti süresi içinde 6 ayda bir periyodik bakım ve kontrol firmamız tarafından yapılacak ve bakım ve onarım formlarıyla belgelendirilecektir.

3.      Firmamız, garanti süresi içinde mallarla ilgili ortaya çıkan arızaya, telefonla arıza bildiriminden sonra 24 saat içinde ilk müdahaleyi yapacak, arızaları en geç 3 (üç) işgünü içinde giderecektir.

4.      Firmamız, garanti süresinde yapılacak her türlü bakım, onarım, yenileme çalışmalarına idarenin teknik elemanlarının katılmasına itiraz etmeyecek ve gerekli bilgilendirmeyi sözlü ve yazılı olarak yapacaktır.

5.      Bakım ve onarım hizmeti için kullanılacak yedek parçalar orjinal, yeni ve ambalajında olacaktır.

6.      Garanti süresi sonunda en az 8 yıllık çalışma süresi içinde ihtiyaç duyulan önemli yedek parçaların ücreti mukabilinde temin edilmesi, firmamız tarafından garanti edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Firma Kaşesi ve İmzası