SATINALAN BİRİM

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

TALEP EDEN BİRİM

            Mühendislik Mimarlık Fakültesi                    

PROJE NUMARASI

2008/62

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

 Prof Dr Ali BAYRAM

SATINALMA USULÜ

Doğrudan Temin

SATINALMA TARİH VE SAATİ

 

SATINALMANIN YAPILACAĞI YER

U.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri 

İLGİLİ SATIN ALMA MEMURU

          Bilimar2Quludağ.edu.tr

SATINALINACAK MAL/HİZMET

 

Sıra No:

 Malzemenin Cinsi

Miktarı

1

Numune İşleme

168

 

Hizmet Alımı Şartname ekinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008/62 nolu proje için, teklifler 18.09.2009  tarih   saat 17.00’ye kadar U.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'na getirilmelidir. Şartnamesi olan alımlarda “Şartnameyi okudum ve kabul ettim” ibaresi teklif mektubuna yazılmalı, teklif mektupları ve zarflar Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı'na hitaben olmalıdır.

  1. Teklif mektupları kapak kısmı imzalı ve kaşeli verilmelidir. Teklif mektuplarıyla birlikte teknik şartnameye cevaplar, katalog ve resimler verilmelidir.
  2. Siparişin sonrasında malzemelerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
  3. Proje numarası, teklif zarfı üzerine yazılacaktır.
  4. Kısmi teklif verilemez. Alternatif teklif verilmeyecektir. Teklif edilen cihazların markaları ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
  5. Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri yükleniciye aittir.
  6. Montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır.
  7. Eğitim gerektiren durumlarda proje yürütücüsüne cihaz başında 5 gün eğitim verilecektir.
  8. Teklifler YTL. olarak verilmelidir.
  9. Teknik Şartnameler Birimimizden ücretsiz olarak temin edilebilir.
  10. Şartname ekindeki Garanti Taahhütnamesi ve Garantinin kaç yılı kapsadığı teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak teklif ekinde verilecektir.

 

   Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı  Tel: 0224 294 0452, Fax: 0224 294 0255

 

 

Not:Teknik Şartname, Teklif Mektubu Örneği  ve Garanti Taahhütnamesi aşağıdadır

 Teknik Özellikler

 

Model:

EK:

 

Numunelerin işlenmesi kapsamında yapılacak hizmet alımında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulacaktır.

 

1- İşlenecek numuneler Şekil 1.a’da verilen çekme deneyi numuneleri ve Şekil 1.b’de verilen çevresel çentikli çekme deneyi numuneleridir. Çekme deneyi numunelerinin kaba işlenmesi gerçekleştirilmiş olup şekilde verilen boyut ve toleranslarda hassas işlenmesi yapılacaktır.  Çevresel çentikli çekme deneyi numuneleri ise öncelikle 16 mm’lik çapa verilen toleransta silindirik taşlanarak işlenecek daha sonra çentikler açılacaktır.

Şekil 1. Deney numuneleri (a) Çekme deneyi numunesi, (b) Çevresel çentikli çekme deneyi numunesi.

2-Çekme deneyi numuneleri için işlenecek numune sayısı 24’tür. Çevresel çentikli çekme deneyi numuneleri için işlenecek numune sayısı 144’tür. Çentikler; çentik yarıçapı değerleri 0.01 mm, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm ve 0.5 mm olan altı farklı değerde işlenecektir. Her bir çentik dibi yarıçapı için işlenecek numune sayısı 24’tür.

3- Numuneler farklı malzeme gruplarını içerdiğinden işlenme sonrasında numunelerin kilitli şeffaf torbalar veya diğer ambalaj yöntemleri kullanılarak sınıflandırma işlemleri yapılacaktır.

4- Çentiklerin açılmasında kullanılacak takım uçları numune işlenmesini gerçekleştirecek firma tarafından bu çalışma için özel olarak temin edilecek/ürettirilecek uçlar olmalıdır ve bu uçlar daha önce hiç kullanılmamış olmalıdır. Çentiklerin açılmasında kullanılan bu takım uçları numuneler ile birlikte alınacaktır.

 

 

 

 

Tarih: DOĞRUDAN  TEMİN  TEKLİF MEKTUBU

Teklif No:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI

TEKLİF               SAHİBİNİN                :

ADI SOYADI / FİRMA ADI /UYRUK
AÇIK TEBLİGAT ADRESİ                   :

VERGİ    DAİRESİ    ve    NUMARASI
TELEFON VE FAX NUMARASI         :

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ         :

 

İdarenizce doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacak olan işine ait şartnameyi okudum ve kabul ettim.

       1 -     Teklifimizde KDV hariçtir.

1.                                                Teklifimiz.................... tarihine kadar geçerlidir.

2.                                                Söz konusu ihale işine ait malzemeleri en geç................. gün içinde teslim edeceğiz.

3.                                                Doğrudan temin ile alınacak iş için sermayesinin %50 sinden sahip olduğumuz başka 'bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.

4.                                                Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.

5.                                                Doğrudan temin ile alımı yapılacak bu iş ile veya diğer işlerde idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum İçinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

       7-      4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 4. maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli / yabancı          İstekli durumundayız.

        8-      Teklif konusu işin (………..kalemlerini)   %18 KDV hariç................................ (Rakam ile

              YTL (................................................ Yazı ile) bedel karşılığında vermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.

Saygılarımızla

Teklif Vermeye Yetkili Kişi Adı İmzası    Firma Kaşesi

Ek: Birim Fiyat Teklif Cetveli


 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

TARİH :

PROJE KOD NO:

SAYIN : Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

 

S.No.:

Adet

Cinsi : I.Marka ve Modeli  ayrıntılı olarak belirtilecektir

Birim Fiyat YTL

Tutarı YTL

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM                      YTL

 

 

 

T.C.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı

                                                                        BURSA

 

                                                                                                                                  …/…/2005

 

 

GARANTİ TAAHHÜTNAMESİ

 

 

            Teklif edilen …….. marka…………..model…………..Laboratuar Cihazını /Bilgisayar Sistemi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili tebliğlerde öngörülen asgari garanti süresi, bakım-onarım ve satış sonrası servis hizmetlerine ilişkin hükümler geçerli olmak üzere; 2 yıl boyunca,

6.      Garanti süreleri içinde normal bakım ve destek hizmetleri, parçalı bakım ve onarım hizmetleri (işçilik dahil) firmamız tarafından ücretsiz yapılacaktır.

7.      Garanti süresi içinde 6 ayda bir periyodik bakım ve kontrol firmamız tarafından yapılacak ve bakım ve onarım formlarıyla belgelendirilecektir.

8.      Firmamız, garanti süresi içinde mallarla ilgili ortaya çıkan arızaya, telefonla arıza bildiriminden sonra 24 saat içinde ilk müdahaleyi yapacak, arızaları en geç 3 (üç) işgünü içinde giderecektir.

9.      Firmamız, garanti süresinde yapılacak her türlü bakım, onarım, yenileme çalışmalarına idarenin teknik elemanlarının katılmasına itiraz etmeyecek ve gerekli bilgilendirmeyi sözlü ve yazılı olarak yapacaktır.

10.  Bakım ve onarım hizmeti için kullanılacak yedek parçalar orjinal, yeni ve ambalajında olacaktır.

11.  Garanti süresi sonunda en az 8 yıllık çalışma süresi içinde ihtiyaç duyulan önemli yedek parçaların ücreti mukabilinde temin edilmesi, firmamız tarafından garanti edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Firma Kaşesi ve İmzası