FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

Sıra No

Proje No

PROJE  ADI

Proje Yürütücüsü

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

1

2000/21

Başarılı Kimlik Gelişimi ve Aile Kontrol Örüntülerinin İlişkisi

Doç. Dr. Nermin ÇELEN

01.12.1999

05.12.2001

2

97/23

Uludağ Wolfram Maden İşletmesi Çevresindeki Alpin ve Subalpin Bitkilerin Element İçerikleri.

Yard. Doç. Dr. Gürcan GÜLERYÜZ

23.01.1997

13.05.2002

3

98/34

Fitoplankton Kültürü

Doç. Dr. Şükran DERE

16.04.1998

11.09.2002

4

2000/20

Deprem: Psikolojik Boyutları ve Başa Çıkma Mekanizmaları; 1999 Marmara Depreminin Mudanya Halkı Üzerine Etkileri

Prof. Dr. Fügen BERKAY

01.12.1999

08.07.2002

5

2000/22

Türk Sosyolojisi ve Sosyal düşünce Bibliyografyası (1862-1928)

Dr. Bedri MERMUTLU

01.12.1999

16.12.2003

6

2001/61

Yapay Sinir Sistemlerinin Manyetik Nüvelerin Özelliklerinin Belirlenmesinde Kullanılması.

Prof.Dr.Naim DEREBAŞI

06.06.2001

16.12.2003

7

2001/70

Üzerinde İnce Al, Ti  ve Pt Filmler Oluşturulan n Tipi Si (100) Kristalinin Elektrik ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi.

Prof.Dr.Yüksel BEKTÖRE

04.07.2001

21.04.2003

8

2001/34

Çeşitli Geometrilerdeki Radyoaktif Kaynaklar için Saf Ge Dedektörünün Özelliklerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Gökay KAYNAK

30.03.2001

18.06.2004

9

F-2002/53

Tekstil Atık Sularında Fotooksidasyon Sonucu Oluşan Organik Bileşikler ve Metal Komplekslerinin Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Fraksiyonlama Şemasının Geliştirilmesi.

Prof. Dr. Şeref GÜÇER

04.11.2002

05.10.2004

10

2001/33

Bursa ve Çevresindeki Tarihi Yapıların ve Ören Yörelerinin Belgelenmesi.

Prof. Dr. Zeren TANINDI

30.03.2001

31.08.2005

11

F-2002/82

Al(III) ‘ün Bazı Oksijen Verici Ligandlarla Oluşturduğu Komplekslerin Kararlılıklarının Belirlenmesi.

Yrd. Doç. Dr. Naciye TÜRKEL

19.11.2002

18.04.2005

12

2000/13

Bursa Arşiv ve Kütüphanelerinde Bulunan Eski Yazı    Fen ve Teknik Kitaplarının Taranması ve İncelenmesi.

Prof. Dr. Coşkun AK

01.12.1999

06.10.2006

13

2000/16

Ganik Bileşiklerin Derişimlerinin Belirlenmesi ve Kaynaklarının Araştırılması

Yrd. Doç. Dr. Naciye KILIÇ

01.12.1999

01.12.2006

14

2000/17

Mermer Karakterizasyonunda Kemometrik Yöntemlerin Uygulamaları.

Yrd. Doç. Dr. Cevdet DEMİR

01.12.1999

06.10.2006

15

2000/18

Sc(III)ün Makrosiklik Tetraasza Komplekslerinin Kararlılıklarının Belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Rahmiye AYDIN

01.12.1999

06.10.2006

16

2001/3

DPT

5-17 Yaş Arası Çocukların Dikkat, Bellek, Yönetici Fonksiyonlar ile Duyu-Motor İşlevlerini Değerlendiren Testlerin Türk Toplumuna Uyarlama (Norm ve Standardizasyon ) Çalışması-Pilot Çalışma.

Doç. Dr. Ayda KILIÇ

05.02. 2001

06.10.2006

17

2001/35

Prefrontal Korteks İşlevlerine Duyarlı Üç Grup Testin  Uyarlaması Bilgisayar Programlanması ve Küçük Bir Örneklemde Norm Çalışması .

Doç. Dr. Ayda KILIÇ

30.03.2001

06.10.2006

18

2001/60

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Herpetofaunası.

Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı UĞURTAŞ

06.06.2001

23.01.2006

19

2001/62

Türkiye Nepete L. (Lamiaceae) Cinsinin Polen Morfolojisi.

Prof. Dr. Hulisi MALYER

06.06.2001

06.10.2006

20

F-2003/10

α- amilaz, İnvertaz ve β-galaktozidaz Enzimlerinin İmmobilizasyonu, Kimyasal Modifikasyonlar ile Stabilizasyonu ve İmmobilizasyonun Polimerlere Etkisinin Araştırılması.

Prof. Dr. Necati BEŞİRLİ

12.03.2003

23.01.2006

21

F-2003/62

Polimer Sistemlerin Yüzey Aktivitelerinin Arttırılmasına Yönelik Fizikokimyasal İşlemler.

Prof. Dr. Mustafa CEBE

21.04.2003

06.10.2006

22

F-2003/97

Bazı Eğrilik Şartlarını Sağlayan Katlı Çarpımlar ve Norden Metriğe Sahip Hemen Hemen Kompleks Yapılar.

Prof. Dr. Kadri ARSLAN

16.12.2003

06.10.2006

23

F-2004/42

Paketleme Malzemelerindeki Uçucu Organik Bileşiklerin Kromatografik Analizi

Yrd. Doç. Dr. Naciye KILIÇ

05.10.2004

06.10.2006