TIP FAKÜLTESİ

 

Sıra No

Proje No

PROJE ADI

Proje Yürütücüsü

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

1

99/12

Transfüzyon Sonrası Toxoplazma gondii Bulaşma Riskinin Araştırılması

Prof. Dr. Okan TÖRE

14.06.1999

14.06.2001

2

99/13

Özofagus ve Özofago-Gastrik  Bileşke Kanserlerinde Onko-Proteinlerin /c-erb B-2,p53,bcl-2,CEA ) Ekspresyonu ve Profileratif İndeksler (Ki-67) ile Hastalığın Grade'i,Stage'i,ve Klinik-patolojik Göstergelerle İlişkileri.

Doç. Dr. Selim GÜREL

14.06.1999

14.06.2000

3

99/15

Türk Çayındaki Theaflavine Gallate'nin KolonKarsinojenizindeki Antikarsinojenik ve Anti-Mutajenik Aktivitesinin Sitogenetik Analizi

Doç. Dr. Selim.G.NAK

14.06.1999

14.06.2000

4

2001/6

Hemodiyaliz Hastalarında Oksidatif Stres veProtein Antidioksan Savunmanın Değerlendirilmesi  ve Kalp-Damar Hastalıkları ile İlişkisi

Doç. Dr. Melahat DİRİCAN

30.03.2001

30.05.2004

5

2001/7

Gebelikte Serum Paraoksonaz Aktivitesinin Apolipoprotein B İçeren Lipoproteinlerin Oksidasyonu ve Diğer Oksidan Antioksidan Sistemlerin İncelenmesi

Yrd. Doç. Dr. Emre SARANDÖL

30.03.2001

30.11.2004

6

2001/53

Sağlıklı Yeni Doğanlarda Faktör V Leiden ve Metiltetra-hidrofolat Enzim Mutasyon Sıklığının Araştırılması.

Doç. Dr. Adalet MERAL

06.06.2001

06.06.2003

7

2001/56

Sıçan Hipotalamusunda Kainat Reseptörlerinin Dağılımının Işık ve Elektron Mikroskobik Düzeyde İmmunohistokimyasal Metodlarla Araştırılması.

Doç. Dr. İlkin ÇAVUŞOĞLU

06.06.2001

06.06.2006

8

T-2002/7

Sistemik İnflamatuar Yanıt Sendromu (SİRS) Sepsis  ve   Septik Şoklu Hastalarda Serum Prokalsitonin TNF-alfa ve IL-10 Düzeylerinin Tanı ve Prognoz Açısından Değerlendirilmesi.

Prof. Dr. Safiye HELVACI

11.09.2002

11.09.2005

9

T-2002/30

Perkitan Transluminal Koroner Anjiyoplasti Sırasında Oluşturulan Akut Miyokard İskemisinin EKG’deki QT Dispersiyonu.

Prof. Dr. Ali AYDINLAR

21.09.2004

21.05.2007

10

T-2002/31

Pacemaker İmplantasyonu Yapılan Hastalarda İmplantasyon Öncesi ve İmplantasyondan 6 ay Sonra Kardiyak Elektrofizyolojik Fonksiyonların Değerlendirilmesi.

Prof. Dr. Ali AYDINLAR

21.09.2004

21.05.2007

11

T-2002/32

Kronik Atriyal Fibrilasyon Hastalarında İnternal    Kardiyoversiyon Protokollerinin Karşılaştırılması.

Prof. Dr. Ali AYDINLAR

21.09.2004

21.05.2007

12

T-2002/33

Sklerodermalı Hastalarda Kardiyak Tutulumun Doku Doopler Ekokardiyografi Çalışması Yapılarak Saptanması

Doç. Dr. Sümeyye GÜLLÜLÜ

27.07.2004

27.07.2007

13

T-2002/37

Akciğer Kanserlerinde Dokudaki TRAIL-R1 ve VEGF-  R1 Ekspresyonları ile Serum VEGF-R1 Düzeylerinin Tedaviye Yanıtla İlişkilerinin İncelenmesi.

Prof. Dr. Asuman TOKULLUGİL

04.11.2002

04.11.2005

14

T-2002/38

Akciğer Kanserlerinde Apoptozis ve M30 Düzeylerinin Tedaviye Yanıtla İlişkilerinin İncelenmesi.

Doç. Dr. Engin ULUKAYA

04.11.2002

04.11.2005

15

T-2002/66

SİRS, Sepsis, Ciddi Sepsis, Septik Şok Olgularında Serum Prokalsitonin ve CRP Düzeylerinin Ayırıcı Tanıda   Prognostik Etkisi.

Prof. Dr. Oya KUTLAY

12.11.2002

12.11.2004

16

T-2002/67

Dispepsi Helicobacter Pylori Enfeksiyonu Non-Ülser Dispepsi Ülser Hastalığı ve Aile içi Bulaş Çalışması.

Doç. Dr. Selim GİRAY NAK

12.11.2002

12.05.2005

17

T-2002/70

Tüberküloz Plörezi de  Spesifik Koruyucu İmmün Yanıt Üzerinde Sitokinlerin Rolü.

Doç. Dr. Barbaros ORAL

12.11.2002

12.11.2005

18

T-2003/23

Neonatal Serebral Hipoksit İskemik Hasarlanmanın Erken Tanısında ve Prognozun Kesti- riminde Kantitatif  apparent diffusion coefficient (ADC) Ölçümlerinin Değeri.

Doç. Dr. Zeynep YAZICI

20.03.2003

20.01.2005

19

T-2003/24

İdyopatik İntrakranial Hipertansiyonda Optik Sinir Kılıfı Dekompresyonunun Etki Mekanizması: Manyetik Rezonans İnceleme

Doç. Dr. Zeynep YAZICI

20.03.2003

20.09.2005

20

T-2003/25

Bursa İl Merkezinde 11-14 Yaşındaki İlköğretim Öğrencilerinde Kronik Başağrısı ve Migren Prelavansı

Prof. Dr. Mehmet OKAN

20.03.2003

20.11.2003

21

T-2003/32

Anatomi Eğitimi ve Morfo- metrik Çalışmalarda Osteolojik Dijital Veritabanı Oluşturma

Doç. Dr. İlknur ARI

20.03.2003

20.03.2006

22

T-2003/34

Ağır Kafa Travmalı Hastalarda İntrakranial Hipertansiyonun Tedavisinde Beyin Doku pO2, pCO2     ve pH   Monitorizasyonu ve Dekompresyon Tedavisine Karar Vermedeki Rolü.

Prof. Dr. Ender KORFALI

20.03.2003

20.09.2005

23

T-2003/41

İlaç Tedavisi Gerektirmeyen Dislipidemili    Hastalarda Diyet Tedavisine Eklenen Kekik Yağ-  altı-suyunun Kan Lipit Profili,  Antioksidan Sistem  ve Endotel Fonksiyonlarına Etkisi

Doç. Dr. İbrahim BARAN

20.03.2003

20.06.2005

24

T-2003/42

Kısa Psikotik Bozukluk, Şizofreni ve Depresyon Hastalarında Protein S 100-B Düzeyleri ve Oksidan-Antioksidan Sistemlerle İlişkisi

Prof. Dr. Selçuk KIRLI

 

20.03.2003

20.10.2005

25

T-2003/43

Major Depresif Bozuklukta

Kalp Damar Hastalığı Riskinin Araştırılması

Prof. Dr. Selçuk KIRLI

20.03.2003

20.03.2006

26

T-2003/45

Obes Çocuklarda Çölyak Hastalığı Taraması

Doç. Dr. Tanju B.ÖZKAN

20.03.2003

20.06.2005

27

T-2003/47

Bursa’da Yaşayan 0-16 Yaş Çocuklarda Anemi Sıklığına, ve Büyüme-Gelişme Geriliğine Demir ve Çinko Düzeyinin  Etkisini Kapsayan Prevelansı Çalışması.

Doç. Dr. Adalet MERAL GÜNEŞ

20.03.2003

20.06.2005

28

T-2003/48

6-OHDA (6- hidroksi dopamin) toksisitesi ile oluşturulan deneysel Parkinson Hastalığı Sıçan Modelinde ASA (Asetil Salisilik Asit)’nın Nöroprotektif Etkisi.

Prof. Dr. Mehmet ZARİFOĞLU

20.03.2003

20.06.2005

29

T-2003/51

Bursa İlinin Sosyoekonomik Düzeyi Düşük Bölgelerinde Asemptomatik Entamoeba Histolytica Taşıyıcılığının Belirlenmesinde Kullanılan Nativlugol, Formol-Eter, Trikrom Boyama ve Monoklonal ELISA Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması.

Yrd. Doç. Dr. Yasemin HEPER

20.03.2003

20.09.2005

30

T-2003/54

İntravenöz Hipnotik Ajanların (ketalar propofol, Na tiyopental, etomidat ve etomidat lipuro) vasküler endotel üzerine Etkileri.

Prof. Dr. Berrin ÖZCAN

21.04.2003

21.06.2005

31

T-2003/55

Memede Saptanan Arteryel Kalsifikasyonların Koroner Arter Hastalığı ile İlişlisi

Prof. Dr. Uğur TOPAL

 

21.04.2003

21.06.2005

32

T-2003/68

Pitozisli Hastalarda Preoperatif Lokal Anestezinin Gözkapağı Seviyesine Etkisi.

Doç. Dr. Bülent YAZICI

16.12.2003

16.06.2006

33

T-2003/74

Sitokin Sinyal Süpresör (SOCS) Proteinlerinin Tüberküloz ve Sarkoidoz da Ekspresyonu.

Doç. Dr. A. Cezmi AKDİŞ

16.12.2003

16.12.2006

34

T-2003/76

Travmatik Hemorajik Şok Olgularında Yaralanma Şiddetinin Saptanmasında Travma Skorları ile Serum Markerlarının Karşılaştırılması.

Dr. Mehtap BULUT

16.12.2003

16.12.2005

35

T-2003/77

Bursa Mesleki Eğitim Merkezindeki Çırakların Kan Kurşun Düzeylerinin İncelenmesi.

Yard. Doç. Dr. Kayıhan PALA

16.12.2003

16.06.2005

36

YUUP

2003/108

Hızlı Tarama Yöntemleri Kullanarak Doğal  Özütlerin Kemopreventif ve Apoptotik Özelliklerinin Araştırılması.

Doç. Dr. Engin ULUKAYA

16.12.2003

-

37

T-2004/1

Kanser Olgularının Tedaviye Yanıtının ATP-TCA  ve MTT Metodu ile ex vivo Olarak Araştırılması

Doç. Dr. Engin ULUKAYA

18.06.2004

18.06.2007

38

T-2004/5

Desfluranın Miyokard Korunması Üzerine

Etkileri

Doç. Dr. Suna GÖREN

05.10.2004

05.10.2007

39

T-2004/6

Kortikal Kontüzyon Travmalarından ve Fokal Serebral  İskemi Sonrası İnterstisial Eksitator Amino Asit ve   Membran Yıkım Ürünleri Değişimlerin  İnvivo Beyin     Diyalizi Yöntemi ile İzlenmesi (Deneysel ve Klinik Çalışma)

Prof. Dr. Ender

KORFALI

05.10.2004

05.04.2006

40

T-2004/7

Bursa’da Yaşayan 0-16 Yaş Çocuklarda    Hiperkalsiüri Prevalansı ve İdrarda Kalsiyum Atılımının Normal  Değerlerini Belirleyen Çalışma

Doç. Dr. Osman DÖNMEZ

05.10.2004

05.10.2005

41

T-2004/9

Beyin Tümörlerinin Sebep Olduğu Nöropsikolojik   Belirtilerin Testlerle Belirlenmesi

Prof. Dr. Mustafa

BAKAR

05.10.2004

05.04.2006

42

T-2004/10

Yaygın Değişken İmmün Yetmezlikli Hastaların

(YDIY) ve Selektif Ig A (slgA) Düşüklüğü Olan  Hastaların Trombositlerinde CD40-Ligandın  Araştırılması

Doç. Dr. Şebnem KILIÇ

05.10.2004

05.04.2006

43

T-2004/11

Diz Ekstansör ve Dirsek Fleksör Kas Gruplarının Eksentrik Karakterli Egzersizle Oluşturulan Kas Hasarı Yanıtları

Yrd. Doç. Dr. Bedrettin   AKOVA

05.10.2004

05.10.2005

44

T-2004/12

Bursa İli Nilüfer İlçesinde Gıda Satış ve Üretim  Yerlerinde Çalışanlarda Taşıyıcılık Prevalansı

Yrd. Doç. Dr. Kayıhan PALA

05.10.2004

05.10.2006

45

T-2004/14

Sitokin Gen Polimorfizminin Akciğer Kanserindeki    Rolü ve Tedaviye Yanıtla İlişkisi

Doç. Dr. Engin ULUKAYA

05.10.2004

05.10.2006

46

T-2004/15

Akut Lenfoblastik Lösemili Hastalarda Kemoterapi Sonrası, Kemik Mineral Yoğunluğunun ve Büyümenin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Adalet Meral GÜNEŞ

05.10.2004

05.07.2005

47

T-2004/16

Behçet Hastalığında Parvovirus B19   Enfeksiyonunun    Rolü

Prof. Dr. Hayriye  SARICAOĞLU

05.10.2004

05.10.2005

48

T-2004/17

“”Glucagon-Like Peptide-1” in Sıçanlarda Etanol    ile Oluşturulan Gastrik Mukozal Hasar Üzerine   Etkisi ve Olası Mekanizmaları

Doç. Dr. Naciye İşbil BÜYÜKCOŞKUN

05.10.2004

05.10.2007

49

T-2004/18

İlizarov Sistemi ile Uzatma Yapılan Tavşan Tibialarına Nikotininin Etkileri

 

Prof. Dr. Bartu SARISÖZEN

05.10.2004

05.01.2005

50

T-2004/19

Primer Glomerulopatilerde Hidrosiklorokinin Renal Parametreler, Fibrozis ve Proliferasyon Üzerine Etkisi

Prof. Dr. Mustafa GÜLLÜLÜ

05.10.2004

05.01.2005

51

T-2004/20

Kan ve Steril Vücut Sıvılarından İzole Edilen   Candida Albicans Kökenleri Arasında Fenotipik ve Genotipik Yöntemler ile Candida  Dubliniensis’in Araştırılması

Prof. Dr. Beyza ENER

05.10.2004

05.10.2006

52

T-2004/22

Nozokomiyal Diyarelerde Clostridium Difficile İnsidansı ve Moleküler Epidemiyolojisi

Doç. Dr. Halis AKALIN

05.10.2004

05.10.2006

53

T-2004/46

İntermittan ve Yavaş Akımlı Devamlı Diyaliz Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Prof. Dr. Mustafa GÜLLÜLÜ

05.10.2004

05.07.2005

54

T-2004/47

Gromerulopatili Hastalarda Serum Paraoksonaz Enzim Aktivitesi

Prof. Dr. Mustafa GÜLLÜLÜ

05.10.2004

05.10.2005

55

T-2004/55

Acil Serviste Pulmoner Emboli Şüphesiyle Değerlendirilen Odlularda Uygun Radyolojik Algoritmin Belirlenmesi.

Yard. Doç. Dr. Cüneyt

ERDOĞAN

05.10.2004

05.10.2006

56

T-2004/56

Dijital Mamografide Saptanan Mikrokalsifikasyonların Yüksek Çözünürlüklü ve Power Doppler US ile Analizi ve Sonuçların Stereotaktik Kor Biyopsi Sonuçlarıyla Karşılaştırılması.

Prof. Dr. Uğur TOPAL

05.10.2004

05.10.2007

57

T-2004/57

Hastanede Santral Venöz Kateter ve Port Odasının Kurulması.

Yard. Doç. Dr. Cüneyt

ERDOĞAN

05.10.2004

05.04.2005

58

T-2004/58

Yeni Doğanda Serebral Hipoksik İskemik

Hasarlanmanın Erken Tanısında “Apparent diffusion Coefficient” (ADC) Ölçümlerinin Değeri (II)

Doç. Dr. Zeynep YAZICI

05.10.2004

-

59

T-2004/59

Behçet Hastaları’nda Sitokin Gen Polimorfizmi

Prof. Dr. Kamil DİLEK

02.12.2004

02.12.2006

60

T-2004/60

Akut Guttat Psoriasisli Olgularda Malassezia Furfur’un Periferal Mononükleer Hücrelerden Th1 ve Th2 İlişkili  Sitokin Salınımına Etkilerinin Değerlendirilmesi

Yard. Doç. Dr. Kenan

AYDOĞAN

02.12.2004

02.12.2006

61

T-2004/61

Yaygın Değişken İmmün Yetmezlikli Hastalarda, Apopitozu Regüle Eden Bax, bcl-x ve p53 Gen Mutasyonlarının Araştırılması

Doç. Dr. Şebnem KILIÇ

02.12.2004

02.12.2006

62

T-2004/62

Türk Toplumuna Ait Bazı Antropometrik Özelliklerin Belirlenmesi ve Bölgesel Gruplanmaların Kümeleme (Cluster) Analizi Yöntemi ile Saptanması

Prof. Dr. N. Şimşek CANKUR

02.12.2004

02.12.2006

63

T-2004/64

Sıçanlarda Sistemik Pilokarpin ile Oluşturulan  Temporal Lob Epilepsisinde Gabapentin, Karbamazepin ve CNQX’in Antiepileptik, Antiepileptojenik, Bilişsel ve Davranışsal Etkilerinin Karşılaştırılması

Doç. Dr. Güldal GÜLEÇ

02.12.2004

02.12.2007

64

T-2005/1

Primeri Bilinmeyen Metastatik Kanserli Olgularda PETCT’ nin Tanıya Katkısı.

Doç.Dr.Ali Tayyar AKPINAR

18.04.2005

18.04.2006

65

T-2005/5

Glokomun Erken Tanısında Dinamik Kontur Tonometrenin Yeri

Prof. Dr. Hikmet ÖZÇETİN

18.04.2005

18.04.2008

66

T-2005/6

Primer Yırtıklı Retina Dekolmanında Skleral Çökertme ve Yüksek Kesili Vitrektominin Ameliyat Sonrası Retinal Fonksiyonlara Etkilerinin Optic Coherence Tomography ve Elektrofizyolojik Testler ile Karşılaştırılması

Prof. Dr. Remzi AVCI

18.04.2005

18.10.2007

67

T-2005/7

Penetran Glokom Cerrahisinde Başarısızlığın Ultrason Biomikroskobik Bulguları

Doç.Dr.Mehmet BAYKARA

18.04.2005

18.04.2007

68

T-2005/8

Lasik Cerrahisi Sırasında Flep Oluşturulmasında Değişik Derinliklerde Kullanılan Mikrokeratom Bıçağı ve Femtosecond Laser Bıçağının Görsel Kalite Üzerine Etkisi

Prof. Dr. Hikmet ÖZÇETİN

18.04.2005

18.04.2008

69

T-2005/9

Beyin Tümörlerinin Peroperatif Lokalizasyonunda Nöronavigasyon Uyumlu Mikroskop Kullanımının Etkilerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Ender KORFALI

31.08.2005

31.08.2006

70

T-2005/10

İzole Anti-HBc Pozitif Olgularda Real-Time PCR Yöntemiyle HBV-DNA Aranması ve Bu Olguların Kan Bankacılığı Açısından Önemi

Yard. Doç. Dr. Yasemin HEPER

31.08.2005

31.08.2006

71

T-2006/1

Defektli Periferik Sinir Onarımında Ven Grafti ile Birlikte Kateter Kullanımının Sinir Rejenerasyonuna Etkisi.

Doç. Dr.Serhat ÖZBEK

21.02.2006

21.02.2007

72

T-2006/2

Hemorajik ve İskemik Strok Ayırıcı Tanısında D-Dimer ve Diğer Koagülasyon Markerlarının Değerliliği- Prospektif Çok Merkezli Çalışma

Yard.Doç.Dr. Şule AKKÖSE

06.10.2006

06.08.2007

73

 

T-2006/4

Kavernöz Sinusun Basal Kısmının Genişletilmiş Transsfenoidal Yaklaşım ile Ölçümsel Değerlendirilmesi: Mikroşirürjik Anatomik Çalışma

Yard.Doç.Dr. Selçuk YILMAZLAR

06.10.2006

06.07.2007

74

T-2006/5

Bronşektazili Hastalarda İmmün Sistemin Değerlendirilmesi ve Klinik Parametrelerle İlişkisi

Yard.Doç.Dr. Dane EDİGER

06.10.2006

06.10.2007

75

T-2006/6

Akut ve Nöropatik Ağrıda Kv7 tipi Voltaj Kapılı K+ Kanalının Morfin Analjezisindeki Rolü

Doç.Dr. Nevzat KAHVECİ

06.10.2006

06.10.2008

76

T-2006/7

Yüksek Risk Grubundaki Yeni Doğanlarda Doğumsal İşitme Kaybı İnsidansının Saptanması

Yard.Doç.Dr. Hamdi Hakan COŞKUN

06.10.2006

06.10.2007

77

T-2006/8

Akut Tonsillofarenjitlerde Tanı Kriterlerinin Belirlenmesi

Yard.Doç.Dr. Züleyha ALPER

06.10.2006

06.10.2007

78

T-2006/9

Sempato-Adrenal Sistemin Stres ve İlaç Etkileri Altında Merkezi Yolla Uyarılmasının Ganglionlar Düzeyinde Bölgesel Uyarılma Haritası

Prof.Dr. İsmail Hakkı ULUS

06.10.2006

06.10.2008

79

T-2006/10

Malign Beyin Tümörlerinde Tc-99m MİBİ Sintigrafisi İle Multi Drug Rezistansın Saptanması ve Ameliyat Sonrası Hasta Yönetimine Etkisinin Araştırılması

Prof.Dr. Feyzi TAMGAÇ

06.10.2006

06.10.2007

80

T-2006/11

Abakteriyel Kronik Prostatit Hastalığı ve Kronik Pelvik Ağrı Sendromunda; Hastaların Prostat Sekretindeki Proinflamatuar Sitokinlerin Rolü

Prof.Dr. İsmet YAVAŞÇAOĞLU

06.10.2006

06.04.2007

81

T-2006/12

Subklinik Hipotiroidinin Metabolik Etkisi ve Atheroskleroz Gelişimine Katkısı : L-Tiroksin Tedavisi Faydalı mı?

Prof.Dr. Erdinç ERTÜRK

06.10.2006

06.09.2007

82

T-2006/14

Demir Yükü Normal veya Artmış Eritropoetin Tedavisi Alan Stabil Hemodiyaliz Hastalarında Farklı Dozlarda İntravenöz Askorbik Asit Uygulanmasının Anemi, Oksidan – Antioksidan Sistem ve İnflamasyon Belirteçleri Üzerine Etkisi”

Doç.Dr. Alparslan ERSOY

06.10.2006

06.08.2008

83

T-2006/15

Overin Seröz Kanserlerinde Siklooksijenaz-2 Ekspresyonunun Sağkalım, Klinikopatolojik Prognostik Faktörler, Antiogenez, Ki67, ve nm23 İle Korelasyonu”

Prof.Dr. Sema ÖZUYSAL

06.10.2006

06.10.2007

84

T-2006/16

“Uyku Apne Sendromlu Hastalarda CRP, Neopterin ve İnterlökin-10 düzeyleri ile Hastalığın Ağırlığı ve Kardiyovasküler Risk Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”

Prof.Dr. Mehmet KARADAĞ

06.10.2006

06.04.2007

85

T-2006/17

Karaciğerin TİP I  Hidatid Kistlerinin Karekterizasyonunda Difüzyon MR ve ADC (Apparent Dıffusıon Coeffıcıent)  Değerlerinin Tanısal Değeri

Prof.Dr. Gürsel SAVCI

06.10.2006

30.06.2007

86

T-2006/18

Sigara Bırakanlarda Oksidatif  Stres, Antioksidan Savunma Parametreleri ve Adiponectin Düzeylerindeki Değişim

Prof.Dr. Esma GÜR

06.10.2006

06.04.2009

87

T-2006/19

Deneysel Spinal Kord Travma Modelinde CDP-Kolin ve Metabolitlerinin Etkisi:

       1) Akut Dönemde;

             a) Kardiyovasküler ve Oksidatif Stres Parametrelerine Etkisi,

             b) Spinal Travmada Merkezi Kolin Metabolizması ve Değişikliklerine Etkisi

       2) Kronik Dönemde Nörolojik Fonksiyon Bozuklukları ve Survival Oranlarına Etkisi.

Prof.Dr. Vahide SAVCI

06.10.2006

06.10.2008

88

T-2006/20

Uyku Apneli Hastalarda CPAP Tedavisi Sonrasında Serebral Metabolizmanın Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ

06.10.2006

06.10.2007

89

T-2006/21

Neonatal Sepsisli Vakalarda Mannan Bağlayıcı Lektin (MBL) Serum Düzeyinin ve MBL Gen Polimorfizminin Sıklığının Araştırılması

Prof.Dr. Nilgün KÖKSAL

06.10.2006

06.01.2008

90

T-2006/22

Hipertansif Olgularda Kardiyovasküler Risk

Faktörleri Artmış mıdır? Olgu-Kontrol Çalışması

Yard.Doç.Dr. Nalan AKIŞ

06.10.2006

06.06.2008

91

T-2006/23

Hipoksemik KOAH hastalarında Serum Eritropoetin (EPO) Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yard.Doç.Dr. Dane EDİGER

06.10.2006

06.03.2007

92

T-2006/24

Deneysel Sepsis Sıçan Modellerinde Sepsisin Beyin Dokusuna Etkilerinin Araştırılması

Doç.Dr. M.Ayberk KURT

06.10.2006

06.10.2008

93

T-2006/25

Doğal ve Cerrahi Menapozlu Kadınlarda Serum Androjen Düzeyleri ve Seksüel Fonksiyon Bozuklukları

Prof.Dr. Candan CENGİZ

06.10.2006

06.04.2007